با توجه به عقدقرارداد جدید بیمه تکمیلی فی مابین سازمان و شرکت بیمه، جدول اعلام نرخ درمان بیمه تکمیلی سینا، شرکت راه و ساختمانی خاک پی راه به پیوست قرار دارد. 
لذا کارکنان فاقد بیمه تکمیلی می توانند جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی نسبت به ثبت نام با واحدمنابع انسانی به شماره ۰۹۰۱۲۹۵۵۰۵۵ تماس حاصل نمایند. 

لازم به ذکر است لیست ثبت نام شدگان سال ۱۴۰۱ به این سازمان اعلام میگردد.

جدول اعلام نرخ درمان موارد تحت پوشش و توضیحات

جدول اعلام نرخ درمان موارد تحت پوشش و نرخ