پرسشنامه استرس شغلی OSIPOW

بايد توجه داشته باشيد که پاسخ غلط و درستی وجود ندارد. پاسخ هر سوال برای هر فردی با  توجه به شخصیتش متفاوت است. برای پاسخ گويی احتياج به تخصص خاصی وجود ندارد، خود را صادقانه توصيف کنيد و به تمام سوالات پاسخ دهيد.

قبل از شرکت در آزمون باید توجه داشته باشید:
پرسشنامه نقشهاي شغلی در سال 1987 توسط اسیپو براي ارزیابی استرس فرد از شش بُعد: 1ـ بارکاري نقش، 2ـ بیکفایتی نقش، 3ـ دوگانگی نقش، 4ـ محدوده نقش، 5ـ مسئولیت و 6ـ محیط فیزیکی تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه شامل 60 سوال می باشد که ابعاد 6 گانه یاد شده هرکدام به ترتیب توسط ده عبارت مورد ارزیابی قرار می گیرند.

1 – 10 سوال اول: بُعد “بارکاري نقش” وضعیت شخص را نسبت به تقاضاهاي محیط کار مورد بررسی قرار میدهد.

2 –10 سوال دوم: بُعد “بیکفایتی نقش” تناسب میزان مهارت، تحصیلات و ویژگیهاي آموزشی و تجربی فرد را با نیازهاي محیط کار ارزیابی میکند.

3 – 10 سوال سوم.: بُعد “دوگانگی نقش” آگاهی فرد از از اولویتها، چشم داشتهاي محیط کار و معیارهاي ارزشیابی را ارزیابی میکند.

4 –10 سوال چهارم: بُعد “محدودة نقش” تضادهایی را که فرد از نظر وجدان کاري و نقشی که از او در محیط کار انتظار میرود مورد ارزیابی قرار داده.

5 –10 سوال پنجم: بُعد “مسئولیت” احساس مسئولیت فرد از نظر کارآیی و رفاه دیگران در محیط کار را میسنجد.

6 –10 سوال ششم: بُعد ” محیط فیزیکی” شرایط نامساعد فیزیکی محیط کار که فرد در معرض آن قرار دارد را بررسی میکند.

مرحله 1 از 61