آزمون تست MMPI


ارزیابی شخصیت و شناسایی رفتارهای افراد


تعداد سوال: 370

آزمون هوش هیجانی


ارزیابی خصوصیات فردی یا شایستگی های هیجانی

تعداد سوال: 90

آزمون ارزشهای آلپورت


ارزیابی اهمیت نقش نسبی شش ارزش: نظری، اقتصادی، زیباگرایی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی

تعداد سوال: 45

آزمون نقش بلبین


بهبود عملکرد افراد و تیم‌ها با ارائه یک زبان مشترک و رویکرد دوستانه

تعداد سوال: 7 بخش

آزمون هوش هشتگانه گاردنر


سنجش استعداد و توانایی های شما در هشت زمینه مختلف

تعداد سوال: 80

آزمون رغبت سنج شغلی استرانگ


ارزیابی توانایی‌ها، استعدادها و دسته‌بندی علایق تحصیلی و شغلی

تعداد سوال: 290

آزمون نئو


بهبود عملکرد افراد و تیم‌ها با ارائه یک زبان مشترک و رویکرد دوستانه

تعداد سوال: 240

آزمون شخصیت ارتباطی


آنچه باید را درباره برقراری رابطه خود بدانید!


تعداد سوال: 60

آزمون سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

شناسایی استعداد کارآفرینی افراد: تحمل ابهام،چالش طلبی،رویا پردازی،ریسک پذیری متعادل و ...
تعداد سوال: 95