پرسشنامه مهارت های سازمانی آنالویی

پرسشنامه مهارت های سازمانی آنالویی

بايد توجه داشته باشيد که پاسخ غلط و درستی وجود ندارد. پاسخ هر سوال برای هر فردی با توجه به شخصیتش متفاوت است. برای پاسخ گويی احتياج به تخصص خاصی وجود ندارد، خود را صادقانه توصيف کنيد و به تمام سوالات پاسخ دهيد. هدف: بررسی اینکه آیا شما به میزان کافی درباره سازماندهی فضای کاری خود اطلاع دارید یا خیر. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر کدام از فنون و عادات کاری، با توجه به مقیاس زیر آنها را رتبه بندی کنید:

مرحله 1 از 2