آزمون رغبت سنج شغلی استرانگ​

آزمون رغبت سنج شغلی استرانگ​

بايد توجه داشته باشيد که پاسخ غلط و درستی وجود ندارد. پاسخ هر سوال برای هر فردی با توجه به شخصیتش متفاوت است. برای پاسخ گويی احتياج به تخصص خاصی وجود ندارد، خود را صادقانه توصيف کنيد و به تمام سوالات پاسخ دهيد.

مرحله 1 از 7