دانلود کتاب پرورش شخصیت برتر

پرورش شخصیت

دانلود کتاب پرورش شخصیت برتر

عنوان

پرورش شخصیت برتر

نویسنده

مهدی احمدی، علی اصغر احمدی، میثم شفیعی

زبان

فارسی

تعداد صفحه

150

انتشارات

نشر تولید علم فرزانگان برنا

گروه  سرمایه گذاری بِرتو (berto)، برخلاف تصور نام یک شرکت نیست، بلکه نام بِرندی است که چندینشرکت با فعالیت در حیطه  کسبوکار، معادن، مهندسی، بازرگانی و تولید در  زمینههای گوناگون، تحتعنوان این مجموعه و این نام مشغول به فعالیت هستند.

لازم به ذکر است تمامی  کسبوکارهای زیرمجموعه برتو، از لوگوی مشترک  سرمایهگذاری بِرتو بهره برده و  درعینحال، هر یک از  آنها، از نام و هویت تجاری خود استفاده  میکنند.

همچنین، هر مجموعه زیر نظر مستقیم این نام بوده، ولی در قراردادها و موارد قانونی، با  نامهای اصلی خود و با امضاء مدیران         صاحبامتیاز آن مجموعه دارای هویت قانونی می شوند.

در حال حاضر حدود 400 نفر  بهصورت مستقیم، با اشتغال در  زیرمجموعههای بِرتو امرار معاش  میکنند و تعداد بیشتری  بهطور غیرمستقیم در ارتباط با این مجموعه می باشند.

بررسی ها نشان  میدهد که  شرکتهای موفق جهان دارای تجارب و  سیاستهای مشترک و  مشابهای در موضوع استخدام هستند.  آنها  نظامهای استخدامی  سختگیرانه و منظمی دارند، کارکنان خود را از میان تعداد زیاد و طیف وسیعی از متقاضیان استخدام، با وسواس و با کمک ابزارها و  آزمونهای دقیق و معتبر  برمیگزینند، در زمان استخدام علاوه بر دانش و مهارت به  ویژگیهای رفتاری، شخصیت،  علاقهمندی ها و استعداد افراد نیز توجه جدی دارند.  شرکتها و مدیران موفق، استخدام را به زمان و مکان خاصی محدود  نکردهاند، بلکه از هر فرصت و تماسی برای یافتن افراد شایسته و شکار  آنها استفاده  میکنند. مدیران ارشد این  شرکتها شخصاً در فرایند استخدام و برای ارزیابی متقاضیان وقت و انرژی صرف  میکنند و بخش مهمی از  موفقیتهای خود را هم به  استخدامهای درست و انتصابات دقیق خود مربوط  میدانند. مانند آنچه در سازمان بِرتو اتفاق می افتد.

استخدام از سوی  شرکتها و  سازمانها هم اتفاق مهم و تأثیرگذاری است، چراکه انتخاب افراد مناسب )از نظر تناسب با شغل، سازمان و الزامات و مقتضیات شغلی و سازمانی( یکی از راز و رمزهای موفقیت  موفقترین  شرکتها و  سازمانهای دنیاست و بسیاری از رهبران و مدیران شایسته و موفق جهان، موفقیت خود را تا حدود زیادی به موفقیتی که در زمینه یافتن و استخدام کردن  مناسبترین کارکنان  داشتهاند نسبت  میدهند.

برای مشاهده و دانلود کتاب، اگر از قبل اشتراک دارید، در حساب کاربری خود کنید یا اشتراک تهیه کنید.

دانلود پرورش شخصیت برتر

حجم 2.09 مگابایت
فرمت pdf