شتاب دهنده رفتار سازمانی

سطح یک

قابلیت های پایه

نامه نگاری
اتیکت کاری

سطح دو

قابلیت های آستانه ای

سخنرانی و مذاکره
تفکر راهیاب
داده کاوی
مدیریت وظایف( شیوه و روند )
بهبود روابط کاری

سطح دو

قابلیت های متمایز کننده

رهبری
تفکر طراحی
گزارش دهی
مدیریت اهداف
کیفیت زندگی کاری
question