آزمون پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث

بايد توجه داشته باشيد که پاسخ غلط و درستی وجود ندارد. پاسخ هر سوال برای هر فردی با  توجه به شخصیتش متفاوت است. برای پاسخ گويی احتياج به تخصص خاصی وجود ندارد، خود را صادقانه توصيف کنيد و به تمام سوالات پاسخ دهيد.

توجه! پرسشنامه زیر دارای 76 سؤال است که جواب صحیح و غلط ندارد ، شما با دقت آن را مطالعه کنید و هر کدام از سؤالات که با حالت شما صدق می کند در پاسخنامه بلی یا خیر را انتخاب کنید.
” زیاد فکر نکنید و به تمام سؤالات پاسخ دهید “

مرحله 1 از 77